ประกาศประกวดราคา ฃุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูง ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ สำหรับกระดูกสึกมากฯ 49 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  8-15 พฤศจิกายน 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 08/11/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 15/11/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 18/11/2019
ไฟล์เอกสาร