ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุรอจำหน่ายของโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  18-25 มกราคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 18/01/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 25/01/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 26/01/2021
ไฟล์เอกสาร