ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ของโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม 2565 – 1 มิถุนายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 25/05/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 01/06/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 02/06/2022
ไฟล์เอกสาร