ประกาศประกวดราคา จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP Phone

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  23 -30 มีนาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 23/03/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 30/03/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 01/04/2020
ไฟล์เอกสาร