ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอลและเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ฯ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  7 – 17  พฤษภาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 07/05/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 17/05/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 18/05/2021
ไฟล์เอกสาร