ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  14 – 21  พฤษภาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 14/05/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 21/05/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 24/05/2021
ไฟล์เอกสาร