วันที่ขอซื้อชอง 15/06/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 22/06/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 23/06/2020
ไฟล์เอกสาร