ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด หมายเลข 12 อาคารผ่าตัด 40 ปี ชั้น 2

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  31 ตุลาคม -8 พฤศจิกายน 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 31/10/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 08/11/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 11/11/2019
ไฟล์เอกสาร