ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง อาคาร 9 ชั้น 4

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  21-28 มกราคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 21/01/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 28/01/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 29/01/2021
ไฟล์เอกสาร