ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโซนผู้ป่วยหนักอาคาร 5 ชั้น 2 ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  21 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 21/02/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 28/02/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 01/03/2022
ไฟล์เอกสาร