ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้่น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  4-11  กุมภาพันธ์ 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 04/02/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 11/02/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 15/02/2021
ไฟล์เอกสาร