ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย,ห้องน้ำผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก 1 และอาคารสิรินธร

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่   8 – 18  พฤษภาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 08/05/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 18/05/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 19/05/2020
ไฟล์เอกสาร