ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วมข้างอาคารที่จอดรถ 4ชั้น ,อาคารที่จอดรถ4 ชั้น อาคาร10 และอาคาร 14

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  8-15 กรกฎาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 08/07/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 15/07/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 18/07/2019
ไฟล์เอกสาร