ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี อาคารผุ้ป่วยนอก 2 และร้านค้าสวัสดิการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  5-23 กรกฎาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 05/07/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 23/07/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 24/07/2019
ไฟล์เอกสาร