ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 8 และอาคาร 9

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 28/06/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 08/07/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 09/07/2019
ไฟล์เอกสาร