ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  11-30 กรกฎาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 11/07/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 30/07/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 31/07/2019
ไฟล์เอกสาร

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม อาคารเอนกประสงค์ และทางเดินเชื่อม

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  11-22 กรกฎาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 11/07/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 22/07/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 23/07/2019
ไฟล์เอกสาร