ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็หแรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า (Magnetic Resonance lmaging:MRI)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  วันที่  11-27  กันยายน  2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

 

วันที่ขอซื้อชอง 11/09/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 27/09/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/09/2019
ไฟล์เอกสาร