ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  27 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 27/11/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 09/12/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 11/12/2019
ไฟล์เอกสาร