ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อาคารผู้ป่วยนอก 2 และอาคารร้านค้าสวัสดิการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 29/07/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 13/08/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 14/08/2020
ไฟล์เอกสาร