ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู.40 ปี

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 29/07/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/08/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 06/08/2020
ไฟล์เอกสาร