ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้า/ห้องส้วม ข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้น ,อาคารที่จอดรถ4 ชั้น ,อาคาร10 และอาคาร 14

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  3-10 สิงหาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 03/08/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 10/08/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 11/08/2020
ไฟล์เอกสาร