ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า (MRI)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 สิงหาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 10/08/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 27/08/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/08/2021
ไฟล์เอกสาร