ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 12,000,000 แผ่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  13-20 สิงหาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 13/08/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 20/08/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 21/08/2020
ไฟล์เอกสาร