ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  18 สิงหาคม -1 กันยายน  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 18/08/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 01/09/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 02/09/2020
ไฟล์เอกสาร