ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาซัก อบ รีดและพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 365,000 กิโลกรัม

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่ วันที่  25 กันยายน 2563  ถึงวันที่  2 ตุลาคม 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 25/09/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 02/10/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 05/10/2020
ไฟล์เอกสาร