ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้า ผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,642,500 กิโลกรัม (ฉบับปรับปรุง)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  8-27 ธันวาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 08/12/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 27/12/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 28/12/2021
ไฟล์เอกสาร