ประกาศประกวดราคา จ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 5

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  14-29 ตุลาคม 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 14/10/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 29/10/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/10/2020
ไฟล์เอกสาร