ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาและอาคารหอพักแพทย์ 8 ชั้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  21-30 กรกฎาคม   2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 21/07/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 30/07/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 31/07/2020
ไฟล์เอกสาร