ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม,อาคารอเนกประสงค์และทางเดินเชื่อม

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 23/07/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 03/08/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 04/08/2020
ไฟล์เอกสาร