ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 9

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 6 กรกฎาคม 2564  (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 29/06/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 06/07/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/07/2021
ไฟล์เอกสาร