ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจแยกฮีโมโกลบินโดยวิธีอัตโนมัติ จำนวน 12,000 Test

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  2 – 9  สิงหาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

ไฟล์เอกสาร