ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆในปัสาวะที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลต่างๆฯ 2 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  18-25 พฤศจิกายน 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 18/11/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 25/11/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 26/11/2019
ไฟล์เอกสาร