ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการและวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 48 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  22 ธันวาคม  2563-11 มกราคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 22/12/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 11/01/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 12/01/2021
ไฟล์เอกสาร