ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete Blood Count:CBC)ที่ใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่   6  – 13 มกราคม 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 06/01/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 13/01/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 14/01/2020
ไฟล์เอกสาร