ประกาศประกวดราคา ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องย้อมอัตโนมัติทาง Immunohistochemistry จำนวน 3,913 TEST

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  19 -26 มีนาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 19/03/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 26/03/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 27/03/2020
ไฟล์เอกสาร