ประกาศประกวดราคา ชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช่ซีเมนต์ยึดกระดูก (Revision Cementless Total Hip Arthroplasty)จำนวน 6 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 25/01/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 01/02/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 02/02/2021
ไฟล์เอกสาร