ประกาศประกวดราคา ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (IV Set for infusion pump)จำนวน 26,500 Set

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 30/10/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 06/11/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 09/11/2020
ไฟล์เอกสาร