ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลัง จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กันยายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 21/09/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 28/09/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 29/09/2022
ไฟล์เอกสาร