ประกาศประกวดราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน 4 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 19/07/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 29/07/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/07/2021
ไฟล์เอกสาร