ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายต่อจากขดลวดหุ้มกราฟต์เอออร์ต้า จำนวน 6 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 24/11/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 02/12/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 06/12/2022
ไฟล์เอกสาร