ประกาศประกวดราคา ซื้อตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,250 pack

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  12 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 12/11/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 19/11/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 22/11/2021
ไฟล์เอกสาร