ประกาศประกวดราคา ซื้อตู้ผสมยาเตรียมปราศจากเชื้อเฉพาะราย 6 ฟุต จำนวน 1 ตู้

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 กันยายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 07/09/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 14/09/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 15/09/2022
ไฟล์เอกสาร