ประกาศประกวดราคา ซื้อท่อลมเพื่อส่งยาและสิ่งส่งตรวจ จำนวน 1 ระบบ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  3 -11 พฤษภาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 03/05/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 11/05/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 12/05/2022
ไฟล์เอกสาร