ประกาศประกวดราคา ซื้อท่อลมเพื่อส่งยาและสิ่งส่งตรวจ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  8 – 15 มิถุนายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 08/06/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 15/06/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 16/06/2022
ไฟล์เอกสาร