ประกาศประกวดราคา ซื้อน้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ และปริมาณอิเล็คโตรไลท์ในเลือด จำนวน 18,750 Test

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  29 พฤศจิกายน 2564 – 7 ธันวาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 29/11/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/12/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/12/2021
ไฟล์เอกสาร