ประกาศประกวดราคา ซื้อน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Flow cytometry จำนวน 4,000 test

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 01/12/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 09/12/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 13/12/2022
ไฟล์เอกสาร