ประกาศประกวดราคา ซื้อปอดเทียม (Membrane Oxygenator) จำนวน 200 ชุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  26 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 26/11/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 03/12/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/12/2021
ไฟล์เอกสาร