ประกาศประกวดราคา ซื้อผ้าซับช่องท้อง (Sterile-Prewash Abdominal Swab) จำนวน 20,000 ห่อ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 31/08/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/09/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/09/2022
ไฟล์เอกสาร