ประกาศประกวดราคา ซื้อพลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 6,000 กล่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  6 – 18 กรกฎาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 06/07/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 18/07/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 19/07/2022
ไฟล์เอกสาร