ประกาศประกวดราคา ซื้อยา Enoxaparin sodium 40 mg in 0.4 ml Injection จำนวน 8,400 หลอด หรือ 4,200 กล่อง กล่องละ 2 หลอด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  31 พฤษภาคม 2565 – 8 มิถุนายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 31/05/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 08/06/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 09/06/2022
ไฟล์เอกสาร