ประกาศประกวดราคา ซื้อยา Enoxaparin sodium 80 mg in 0.8 ml Injection จำนวน 6,000 หลอด หรือ 3,000 กล่อง กล่องละ 2 หลอด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 26/07/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 04/08/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 05/08/2022
ไฟล์เอกสาร