ประกาศประกวดราคา ซื้อยา Liraglutide solutionfor injection 6 mg/ml, 3 ml pre-filled pen จำนวน 1,600 ด้าม หรือ 800 กล่อง กล่องละ 2 ด้าม

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  9 – 17 สิงหาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 09/08/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 17/08/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 18/08/2022
ไฟล์เอกสาร