ประกาศประกวดราคา ซื้อยา Oxaliplatin 5 mg/ml, 20 ml injection จำนวน 2,800 ขวด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  17 – 24 มิถุนายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 17/06/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 24/06/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 27/06/2022
ไฟล์เอกสาร