ประกาศประกวดราคา ซื้อยา Doxorubicin HCI 2 mg/ml, 25 ml injection จำนวน 3,000 ขวด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  21 – 28 มิถุนายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 21/06/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 28/06/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 29/06/2022
ไฟล์เอกสาร